Súbory Cookies

Zásady používania súborov cookie

Čo sú súbory cookie:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľadávanie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim súbory cookie je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť, Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, IČO 36 027 146, email: info@m-market.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1. Používanie súborov cookie

Ako používame súbory cookie:

Prevádzkovateľ spracúva všetky nevyhnutné súbory cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkovateľ používa viacero typov súborov cookie a tieto zoskupuje na svojich webových stránkach do nasledovných kategórií (pre nasledovné účely):

  • Nevyhnutné súbory cookie (povinné pre správne fungovanie webových stránok)
    • Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Bez nich by prakticky nebolo možné správne načítať webové stránky alebo poskytnutý správny chod stránky.
    • Rozsah spracúvaných nevyhnutných súborov cookie: cookielawinfo-checkbox (informácie a údaje z nastavenia preferencií v cookie banneri).

Identifikácia dotknutých osôb pri spracúvaní súborov cookie:

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookie spracúvajú sú: používatelia prehliadajúci webové stránky Prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom

(najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môže Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos súborov cookie do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii:

Prenos osobných údajov zo súborov cookie do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli súbory cookie získané:

Priamo od dotknutej osoby (pri prehliadaní webovej stránky).

Aká je doba uchovávania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka.

Profilovanie:

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje zo súborov cookie profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov vo forme súborov cookie:

Používatelia prehliadajúci webové stránky Prevádzkovateľa poskytujú svoje osobné údaje dobrovoľne, prehliadaním webových stránok (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). Prevádzkovateľ spracúva nevyhnutné súbory cookie na základe oprávneného záujmu.

2. Správa vašich predvolieb súborov cookie

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:

Dotknutá osoba má možnosť priamo vo svojom webovom prehliadači zakázať spracúvanie akýchkoľvek súborov cookie.

Zakázanie a zabránenie používaniu súborov cookie:

Dotknutá osoba môže kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z týchto webových stránok zmenou konfigurácie svojho prehliadača na uvedených odkazoch:

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera
Microsoft Edge

3. Práva dotknutej osoby

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@m- market.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.