Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť, Námestie republiky 5994/32 984 01 Lučenec, IČO: 36027146, email: info@m- market.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo2@proenergy.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu – §76a zákona o policajnom zbore

Zmluvný partner (na základe zmluvy): KELCOM BB s.r.o., Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46905685 – čl. 28 Nariadenia- servis kamerového systému

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore).

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 7 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@m-market.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva vzmysle Nariadenia, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba rozhoduje

o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom V prípade pohybu v monitorovanom priestore je zaznamenaná na kamerový záznam, bez o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.

v monitorovaných priestoroch. dotknutá osoba automaticky možnosti rozhodnúť sa

Informácia o spracúvaní osobných údajov obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť, Námestie republiky 5994/32 984 01 Lučenec, IČO: 36027146, email: info@m- market.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo2@proenergy.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie evidencie dotknutých osôb obchodných partnerov/klientov prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ak je dotknutá osoba zamestnanec obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ak je dotknutá osoba štatutárny orgán alebo osoba konajúca vmene obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zamestnanci obchodných partnerov/klientov prevádzkovateľa alebo štatutárny orgán/osoba konajúca v mene obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Zmluvný partner (na základe zmluvy): M-MARKET Reality, s.r.o., Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, IČO: 47522861 a M-MARKET Invest, s.r.o., Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, IČO: 47522062 – čl. 28 Nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby alebo zamestnávateľa dotknutej osoby.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka po jeho skončení.

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@m-market.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné a nevyhnutné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude uzatvorený zmluvný vzťah s dotknutou osobou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje Nariadenie.